De Drievoudige Godin


Van zowel de Kelten als van de Germanen zijn veel archeologische vondsten gedaan van drievoudige Godinnen. Van de eerste tot de vijfde eeuw na nul zijn veel votiefstenen gevonden met daarop een drievoudige Godin, een matres genaamd. Ook van de Nederlandse Godin Nehalennia zijn votiefstenen gevonden waarop Zij driemaal afgebeeld is. De Godin Nehalennia was zelf een drievoudige Godin, de mand met appels en de hoorn des overvloeds geven aan dat Zij een vruchtbaarheidsgodin is, de hond duid op een aspect van de dood; het begeleiden van overleden naar hun bestemming. Het derde aspect van de Godin Nehalennia is stuurvrouwe. Nehalennia heeft het roer in handen, Ze stuurt het lot en is Heerseres van de zee en Beschermvrouwe van zeelieden.

Ook de Keltische Godin Badb is een Godin van de strijd die deel uitmaakt van een drievoudige traide. In de oude Ierse tekst "The Wooing Of Emer" spreekt men van het woud van Badb, wat associaties oproept met het woud van Baduhenna, wat deze Godinnen in verband brengt met de bossen, het land en soe­ve­reini­teit..
Bij de Kelten is de Godin Badb met de Godin Macha en de Godin Morrigan / Anand gezamenlijk de Godin Morrigan.
De naam Badb wordt ook wel in verband gebracht met dat wat de strijd opleverd; de oorlogsbuit (Ó hÓgáin Blz.27).


De Godin Baduhenna

De vraag is nu of de Godin Baduhenna een drievoudige Godin zou kunnen zijn, en zo ja of Baduhenna dan zelf een drievoudige Godin is of een deel is van een triade zoals we dat hierboven zagen bij de Godin Badb.
De Godin Baduhenna vinden we echter te ver noordelijk om tot de matronen te behoren, tevens is dit ook niet uit haar naam af te leiden, dus de Godin Baduhenna is geen drievoudige Godin. Matronen komen in onze gebieden het meest voor in het overgangsgebied tussen Kelten en Germanen.
De Godin Baduhenna blijkt zoals Tacitus haar naam gebruikt geen drievoudige Godin te zijn of deel uit te maken van een triade (Bron: GardenStone).
Hoewel de namen van de Germaanse Godin Baduhenna en de Keltische Godin Badb veel op elkaar lijken en een zelfde betekenis hebben gaat het hier historisch gezien niet om dezelfde Godin, ze werden vroeger, voor zover bekend is, niet met elkaar in verband gebracht (Bron: GardenStone).
Van de Godin Baduhenna is heden vrijwel niets meer bekend, behalve wat de Romein Tacitus in zijn boeken geschreven heeft.
Wat we wel weten is dat Zij een Germaanse Godin is die in onze regio (Noord Holland - Friesland) vereerd werd.


De Godin Boudunnea

De naam van de Godin Boudunnea (ook: Boudunnehae en Boudimnae) wijst op een drietal Godinnen die samen zo worden genoemd. De Godin Boudunnea komen we tegen in het overgangsgebied tussen de Kelten en Germanen.
Op de gevonden votiefstenen zoals hiernaast staat Zij driemaal afgebeeld en word Zij op de votiefsteen matroon genoemd (Bron: GardenStone).
De Godin Boudennea is dus wel een matroon, een drievoudige Moedergodin, een Godin van de overwinning in de strijd.


De Godin Baduhenna en Boudunnea

De Godin Baduhenna is een Germaanse Godin en Boudunnea is Keltisch en de benaming van een drietal Godinnen die gezamenlijk Boudunnea genoemd worden.
Hoewel de namen qua betekenis op elkaar lijken (Het Germaanse Badu/Badwa = strijd en het Keltische Boudu/Boudi = overwinning)  zijn het historisch gezien verschillende Godinnen die door historici niet met elkaar in verband gebracht worden (Bron: GardenStone).

Op grond van waar deze Godinnen voor staan, Hun energie, lijkt het mij hier om dezelfde sfeer, dezelfde energie en dus dezelfde Godin te gaan. Dat het op taalkundige en historische gronden onjuist is deze namen als Keltische en Germaanse vertalingen van dezelfde Godin te zien, neemt niet weg dat we deze Godinnen op grond van onze intuitie en het archetypische karakter niet als dezelfde Godin zouden kunnen zien.

Wellicht dat het u wat duizeld met al die Godinnennamen.
Zoals ik het zie is er maar één grote Godin en gaat het overal over dezelfde ene Godin en geven de verschillende namen verschillende aspecten van dezelfde Godin aan.
Ook hebben verschillende gebieden in Nederland een verschillend karakter
waardoor de God en de Godin op die plaatsen dus ook verschillen van karakter.
Dit kunnen nuance verschillen zijn maar ook grotere verschillen zijn mogelijk.
Dit uit zich dan in andere lokale benamingen voor dezelfde Godin.


Martin Roek

Copyright-Left © 2012 - Godinnen.info